Klachtenafdeling

Klachtenprotocol AMO

Het doel van AMO is het op een effectieve en laagdrempelige manier uitvoeren van de klachtenregeling. De procedure heeft tot doel het naar tevredenheid oplossen van klachten, het voorkomen van vervolgschade en het voorkomen van herhaling.
Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kun je als instelling hierop je kwaliteit verbeteren.

Klachtenformulier AMO


Termijn klacht indienen

Een klacht kan ingediend worden tot 3 maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover wordt geklaagd. In bijzondere gevallen kan een klacht over een feit of gebeurtenis die langer dan 3 maanden geleden heeft plaatsgevonden in behandeling worden genomen, dat ter beoordeling aan AMO.

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, etc

Werkwijze klachtenafhandeling

1 Procedure
De klacht moet schriftelijk worden ingediend middels het invullen van het klachtenformulier. Dit kan
door de klager zelf gebeuren, of telefonische door de aannemer.

Daarnaast kunnen aanvullende stukken meegestuurd worden die betrekking hebben met de klacht.

Een klacht omvat tenminste:
– Gegevens van de aanklager
– De datum waarop de gebeurtenis plaatsvond
– De datum waarop brief is opgesteld/verzonden
– Een feitelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover geklaagd wordt
– De bevestiging dat de klager akkoord gaat met dit klachtenreglement van AMO
– Een handtekening gezet door of namens de aanklager onder de klacht

AMO actieve opvang is niet verplicht een klacht te onderzoeken of onderzoek voort te zetten, indien:
– De klager niet akkoord gaat met de bepalingen van dit klachtenreglement;
– De termijn tussen de gedraging waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht onredelijk lang is;
– De klacht kennelijk ongegrond is;
– De klager een ander is dan degene jegens wie of jegens wiens cliënt de gedraging heeft plaats gevonden;
– De klager geen gegevens aan de Klachtencommissie verstrekt, dan wel geen toestemming verleent om informatie bij derden in te winnen, terwijl de Klachtencommissie van mening is dat deze informatie noodzakelijk is om een oordeel te kunnen geven over de klacht;
– De klager om schadevergoeding of beslechting van een financieel geschil verzoekt en het gewicht van de claim of de complexiteit van de rechtsvraag te groot is.

 

2 Oordeel
Kwaliteitsmedewerker zorgt voor de registratie van de ontvangen klachten en van de gedane
uitspraken.
Zonder vermelding van persoonsnamen wordt in ieder geval vastgelegd: de aard van de klacht, de
genomen beslissing en de motivering daarvan.

3 Niet opgelost?
Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan aanklager zich wenden tot de externe
klachtencommissie.
Deze klacht dient per email of schriftelijk ingediend te worden bij deze klachtencommissie. De klachtencommissie informeert de klager over het verdere verloop van een klacht.

Gegevens:
Klachtencommissie
Secretaris klachtencommissie
Postbus 4050
4900 CB Oosterhout
Tel: 0162460077
[email protected]