Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

DOELGROEP

AMO is er voor jeugdigen en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een uitloop van de leeftijd van maximaal 25 jaar.

Algemene exclusiecriteria:
– Geen geldige kopie van identiteitsbewijs met BSN
– Geen geldig indicatiebesluit
– Wij bieden begeleiding en géén behandeling en/ of therapie

Kind-specifieke exclusiecriteria:
De volgende doelgroepen worden bij AMO uitgesloten van zorg, gezien de expertise en/of hulpmiddelen daar niet voor aanwezig zijn:
– Jeugdigen met een ernstige auditieve beperking;
– Jeugdigen met een ernstige visuele beperking;
– Jeugdigen met een ernstige lichamelijke beperking;
– Rolstoelafhankelijke jeugdigen;
– Jeugdigen waarbij frequente/dagelijkse medische voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden;
– Jeugdigen jonger dan 6 jaar; 
– Jeugdigen boven de 25 jaar;
– Jeugdigen met een seksueel verstoorde ontwikkeling of vermoedens hiervan.

 

Meer weten?

Wij nemen graag contact op

3 + 3 =

ZORGAANBOD GROEPSBEGELEIDING

Deze begeleidingsvorm kan geboden worden middels een Zorg in Natura en/of een Persoons Gebonden Budget. Deze vorm vindt plaats in overleg met ouders/verzorgers. Moment van deelname is namelijk afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van het kind. Zowel in de ochtend, als middag, avonden, weekenden, vakanties, kan deze begeleiding plaatsvinden. AMO biedt begeleiding waarbij sport, educatie en creativiteit een middel zijn om aan de persoonlijke zorgdoelen te werken.  Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt de best passende locatie bepaald waar de begeleiding plaatsvindt. AMO is flexibel, niet gebonden aan eigen locaties en dus in staat maatwerk te leveren. De kinderen kunnen opgehaald en thuisgebracht worden (m.u.v. logeren) doordat AMO het vervoer in eigen beheer heeft.
AMO werkt aan persoonlijke zorgdoelen. De volgende zorgdoelen staan centraal binnen AMO:

 • Zo zelfstandig mogelijk leren functioneren.
 • Toename van de zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit heeft zijn weerslag heeft op alle levensgebieden (wonen,
 • vrijetijdsbesteding, werk, sociale relaties).
 • Vergroten deelname aan maatschappelijke activiteiten.
 • Verlaging van zorgbehoefte door ontwikkeling van zelfredzaamheid.
 • Uitstroom naar vrijetijdsbesteding, dagbesteding en instroom naar werk.
 • Kunnen aansluiten binnen een sociale, maatschappelijke omgeving.
 • Omgaan met emoties en gedrag binnen de maatschappelijke omgeving.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • Ontlasting van de thuissituatie.

 

ZORGAANBOD VERVOER

AMO heeft het vervoer in eigen beheer. Begeleiders vervoeren de kinderen naar de locaties waar de begeleiding plaatsvindt en vervolgens brengen ze de kinderen weer naar huis (m.u.v. logeren). Hierdoor is er altijd een persoonlijke overdracht naar aanleiding van de begeleiding. 

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders (m.u.v. logeren).
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, amoland, etc

Pedagogische visie van AMO

AMO biedt actieve begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijk) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werken zij aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid en doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen, wordt de thuissituatie ontlast. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving samen met leeftijdsgenoten zowel na schooltijd, in de weekenden, avonden en in de vakanties. AMO biedt de mogelijkheid om de kinderen met eigen taxi’s te vervoeren (m.u.v. logeren), waardoor overgangssituaties te begeleiden zijn en het mogelijk is om goed af te stemmen met scholen en ouders/verzorgers.

AMO heeft tot missie om te komen tot voortdurende ontwikkeling en verbetering van de kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen, medewerkers en organisatie. De behoeften beschreven binnen de motivatietheorie van Maslow, worden gewaarborgd binnen al de lagen van AMO. Dit alles is beschreven en uitgewerkt binnen de eerste graadstrategie van het orthopedagogisch model van Kok, waarbinnen de beschrijving van de algemene missie, het primaire proces, de handboeken, de protocollen en procesafspraken terug te vinden zijn.
Voor AMO betekent dit dat we vanuit de piramide van Maslow en het orthopedagogisch model van Kok, het primaire proces vormgeven. Daarbij zal vanuit de theorie van het competentiemodel, de systeemtheorie, het oplossingsgericht bejegenen en het sensorisch integratie denken, begeleid gaan worden. Dit alles leidt tot een pedagogische visie die de algemene visie van AMO aanvult.

Op kindniveau betekent dit dat AMO er vanuit gaat dat een individu pas waardevolle begeleiding kan krijgen op het moment dat de eerste graadstrategie, de context gedefinieerd is. Vervolgens wordt de begeleiding gestart vanuit de tweedegraads strategie, het ”zelf”. Deze begeleiding moet zich richten op het versterken van de beschermende factoren en de competenties in samenwerking met het sociale systeem om het kind heen. Het resultaat zal zijn dat het probleemgedrag zal afnemen en het kind versterkt zijn in hun competenties, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien binnen de maatschappij. Wat leidt tot het evalueren binnen de derde graadstrategie. Dit laatste betekent dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de eerstegraads strategie die op dat moment moet gaan aansluiten bij de nieuwe hulpvraag en mogelijkheden van het kind. Waarna vervolgens ook vanuit de tweedegraads strategie weer nieuwe interventies ingezet kunnen worden, enz.
Door dit voortdurende cyclische proces zal AMO voortdurend met het kind op zoek zijn naar de beste voorwaarden, begeleiding en doelstellingen, waarbinnen alle kinderen tot groei, stabilisatie of ontwikkeling zullen komen.

Werkwijze

Onderstaand schema geeft het zorgproces binnen AMO weer. Indien ouder/verzorger interesse heeft wordt er contact gelegd met AMO. Er wordt eerst gekeken of men in aanmerking komt voor deelname binnen AMO.

organogram-AMO

Als men voldoet aan de voorwaarden (geldige indicatie, geldige legitimatie en *contract met gemeente bij ZIN), kan men het aanmeldformulier invullen. Naar aanleiding van deze aanmelding, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt gekeken welke begeleidingsbehoefte er is en welke begeleidingsvorm er ingezet kan worden. Dit wordt vervolgens vastgelegd in het zorgplan. Hierin zijn de persoonlijke doelen en methodieken vastgelegd die gelden voor de cliënt.
Als de cliënt start met de begeleiding, wordt deze ingedeeld in een vaste groep cliënten met vaste begeleider op een vast moment. Zodoende kan de begeleider het ontwikkelingsproces monitoren van de cliënten. Na ieder begeleidingsmoment rapporteert de begeleider op welke wijze er gewerkt is aan de geformuleerde zorgdoelen en formuleert daarbij het resultaat.
Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats omtrent het zorgproces en de ontwikkeling. Er kan dan gekeken worden om de zorg te continueren en/of de zorg bij te stellen middels een andere begeleidingsbehoefte. Indien er geen behoefte meer is aan begeleiding, wordt de cliënt uit zorg gemeld.

Samenwerkingen

Wij werken op dit moment met de volgende gemeente samen

Tilburg               Goirle
Waalwijk            Hilvarenbeek
Loon op Zand   Oisterwijk
Heusden            Dongen
Gilze Rijen         Regio WBO 

IKJC | Het Integraal Kind en Jeugd Centrum 
Het Integraal Kind en Jeugd Centrum (IKJC) is een krachtige pedagogische omgeving waarin de samenwerking rondom het kind van 0-20 jaar met een beperking en hun opvoeders centraal staat.  Het IKJC is een belangrijke leer- en ontmoetingsplek voor actief burgerschap en sociale integratie. Het IKJC is een (digitaal) kenniscentrum voor onderwijs, ondersteuning, behandeling, opvang, en ontspanning voor kinderen/jongeren met een beperking en hun opvoeders. Binnen het integraal kind/jeugdcentrum werkt iedereen samen vanuit één visie, één plan en zo mogelijk als één team.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen 

Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen.

Een vertrouwenspersoon kan jou helpen door:
* naar je te luisteren
* met je mee te denken
* je te informeren en te adviseren
* je te ondersteunen bij eventuele klachten

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van AMO.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van AMO, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met AMO.

Zo bereik je het AKJ

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.