Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

DOELGROEP

AMO is er voor kinderen en (jong)volwassenen met een (verstandelijk) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in leeftijd van 4 tot 25 jaar.

Algemene exclusiecriteria:
– Geen geldige kopie van identiteitsbewijs met BSN
– Geen geldig indicatiebesluit
– Wij bieden begeleiding en géén behandeling en/ of therapie

Client specifieke exclusiecriteria:
De volgende doelgroepen worden bij AMO uitgesloten van zorg, gezien de expertise en/ of hulpmiddelen daar niet voor aanwezig zijn:
– Cliënten met een ernstige auditieve beperking
– Cliënten met een ernstige visuele beperking
– Cliënten met een ernstige lichamelijke beperking
– Rolstoelafhankelijke cliënten
– Cliënten waarbij frequente/ dagelijkse medische voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden.
– Cliënten jonger dan 4 jaar
– Cliënten boven de 25 jaar

Meer weten?

Wij nemen graag contact op

3 + 14 =

ZORGAANBOD GROEPSBEGELEIDING

Deze begeleidingsvorm kan geboden worden middels een Zorg in Natura en/of een Persoons Gebonden Budget. Deze vorm vindt plaats in overleg met de cliënt. Moment van deelname is namelijk afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van cliënt. Zowel in de ochtend, als middag, avonden, weekenden, vakanties, kan deze begeleiding plaatsvinden. AMO biedt begeleiding waarbij sport, educatie en creativiteit een middel zijn om aan de persoonlijke zorgdoelen te werken.  Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt de best passende locatie bepaalt waar de begeleiding plaatsvindt. AMO is flexibel, niet gebonden aan eigen locaties en dus in staat maatwerk te leveren. De kinderen kunnen opgehaald en thuisgebracht worden doordat AMO  het vervoer in eigen beheer heeft.
AMO werkt aan persoonlijke zorgdoelen. De volgende zorgdoelen staan centraal binnen AMO:

 • Zo zelfstandig mogelijk leren functioneren.
 • Toename van de zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit heeft zijn weerslag heeft op alle levensgebieden (wonen,
 • vrijetijdsbesteding, werk, sociale relaties).
 • Vergroten deelname aan maatschappelijke activiteiten.
 • Verlaging van zorgbehoefte door ontwikkeling van zelfredzaamheid.
 • Uitstroom naar vrijetijdsbesteding, dagbesteding en instroom naar werk.
 • Kunnen aansluiten binnen een sociale, maatschappelijke omgeving.
 • Omgaan met emoties en gedrag binnen de maatschappelijke omgeving.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • Ontlasting van de thuissituatie.

ZORGAANBOD INDIVIDUELE BEGELEIDING EN/OF THUISBEGELEIDING

Deze begeleidingsvorm kan alleen geboden worden aan kinderen die een PGB-financiering hebben.  Deze vorm vindt plaats in overleg met de cliënt. Moment van deelname is namelijk afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van cliënt. Zowel in ochtend, als middagen, avonden,  weekenden, vakanties, in de thuissituatie, extern of bij AMO kan deze begeleiding geboden worden. Er kan gewerkt worden aan hulpvragen door middel van werkboeken, zelfredzaamheidtraining, of er kan aangesloten worden bij de al bestaande groepsbegeleidingsmomenten om meer aan sociale hulpvragen te werken. Ook kunnen er in de thuissituatie interacties begeleid worden, of ondersteuning geboden worden bij het maken van huiswerk. Een individueel traject kan ook op advies of verzoek vanuit de AMO gestart worden om begeleiding in de groep niet goed gaat. Hierover zullen altijd gesprekken plaatsvinden tussen ouders en medewerkers van AMO, waarbij het belang van het kind als uitgangspunt zal gelden. Mocht het nodig zijn, zal AMO ouders hierin ondersteunen met het aanvragen van PGB financiering voor deze veranderende hulpvraag. De volgende zorgdoelen staan centraal tijdens de individuele begeleiding en /of thuisbegeleiding:

 • Vergroten zelfvertrouwen en zelfbeeld.
 • Psycho-educatie
 • Verbeteren broer-zus interactie.
 • Versterken sociale vaardigheden.
 • Oefenen met emotie en agressieregulatie.
 • Vergroten participatie maatschappij.
 • Ervaringen opdoen met nieuwe activiteiten, nieuwe omgeving.
 • Huiswerkbegeleiding.
 • Verkeersveiligheid vergroten.
 • Met openbaarvervoer kunnen reizen.
 • Uitstroom naar vrijetijdsbesteding, dagbesteding en instroom in werk.
 • Ontlasting van de thuissituatie.

ZORGAANBOD VERVOER

AMO biedt de mogelijkheid om cliënten te vervoeren naar de locaties waar de begeleiding plaatsvindt en vervolgens de cliënten naar huis te brengen. Hierdoor is er altijd een persoonlijke overdracht naar aanleiding van de begeleiding. Hiervoor heeft de cliënt een “indicatie vervoer” nodig.

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, etc

Pedagogische visie van AMO

AMO biedt actieve begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijk) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werken zij aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid en doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen, wordt de thuissituatie ontlast. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving samen met leeftijdsgenoten zowel na schooltijd, in de weekenden, avonden en in de vakanties. AMO biedt de mogelijkheid om de cliënten met eigen taxi’s te vervoeren, waardoor overgangssituaties te begeleiden zijn en het mogelijk is om goed af te stemmen met scholen en ouders/verzorgers.

AMO heeft tot missie om te komen tot voortdurende ontwikkeling en verbetering van de kwaliteiten en mogelijkheden van cliënten, medewerkers en organisatie. De behoeften beschreven binnen de motivatietheorie van Maslow, worden gewaarborgd binnen al de lagen van AMO. Dit alles is beschreven en uitgewerkt binnen de eerste graadsstrategie van het orthopedagogisch model van Kok, waarbinnen de beschrijving van de algemene missie, het primaire proces, de handboeken, de protocollen en procesafspraken terug te vinden zijn.
Voor AMO betekent dit dat we vanuit de piramide van Maslow en het orthopedagogisch model van Kok, het primaire proces vormgeven. Daarbij zal vanuit de theorie van het competentiemodel, de systeemtheorie, het oplossingsgericht bejegenen en het sensorisch integratie denken, begeleid gaan worden. Dit alles leidt tot een pedagogische visie die de algemene visie van AMO aanvult.

Op cliëntniveau betekent dit dat AMO er vanuit gaat dat een individu pas waardevolle begeleiding kan krijgen op het moment dat de eerste graadsstrategie, de context gedefinieerd is. Vervolgens wordt de begeleiding gestart vanuit de tweedegraads strategie, het ”zelf”. Deze begeleiding moet zich richten op het versterken van de beschermende factoren en de competenties in samenwerking met het sociale systeem om te cliënt heen. Het resultaat zal zijn dat het probleemgedrag zal afnemen en de cliënten versterkt zijn in hun competenties, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien binnen de maatschappij. Wat leidt tot het evalueren binnen de derde graadsstrategie. Dit laatste betekent dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de eerstegraads strategie die op dat moment moet gaan aansluiten bij de nieuwe hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt. Waarna vervolgens ook vanuit de tweedegraads strategie weer nieuwe interventies ingezet kunnen worden, enz.
Door dit voortdurende cyclische proces zal AMO voortdurend met hun cliënten op zoek zijn naar de beste voorwaarden, begeleiding en doelstellingen, waarbinnen alle cliënten tot groei, stabilisatie of ontwikkeling zullen komen.

Werkwijze

Onderstaand schema geeft het zorgproces binnen AMO weer. Indien ouder/verzorger interesse heeft wordt er contact gelegd met AMO. Er wordt eerst gekeken of men in aanmerking komt voor deelname binnen AMO.

organogram-AMO

Als men voldoet aan de voorwaarden (geldige indicatie, geldige legitimatie en *contract met gemeente bij ZIN), kan men het Aanmeldformulier invullen. Naar aanleiding van deze aanmelding, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt gekeken welke begeleidingsbehoefte er is en welke begeleidingsvorm er ingezet kan worden. Dit wordt vervolgens vastgelegd in het zorgplan en inschrijfformulier. Hierin zijn de persoonlijke doelen en methodieken vastgelegd die gelden voor de cliënt.
Als de cliënt start met de begeleiding, wordt deze ingedeeld in een vaste groep cliënten met vaste (persoonlijk) begeleider op een vast moment. Zodoende kan de (persoonlijk) begeleider het ontwikkelingsproces monitoren van de cliënten. Na ieder begeleidingsmoment rapporteert de begeleider op welke wijze er gewerkt is aan de geformuleerde zorgdoelen en formuleert daarbij het resultaat.
Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats omtrent het zorgproces en de ontwikkeling. Er kan dan gekeken worden om de zorg te continueren en/of de zorg bij te stellen middels een andere begeleidingsbehoefte. Indien er geen behoefte meer is aan begeleiding, wordt de cliënt uit zorg gemeld.

Samenwerkingen

Wij werken op dit moment met de volgende gemeente samen

Tilburg               Goirle
Waalwijk            Hilvarenbeek
Loon op Zand   Oisterwijk
Heusden            Dongen
Gilze Rijen         Regio WBO en WBW

IKJC | Het Integraal Kind en Jeugd Centrum 
Het Integraal Kind en Jeugd Centrum (IKJC) is een krachtige pedagogische omgeving waarin de samenwerking rondom het kind van 0-20 jaar met een beperking en hun opvoeders centraal staat.  Het IKJC is een belangrijke leer- en ontmoetingsplek voor actief burgerschap en sociale integratie. Het IKJC is een (digitaal) kenniscentrum voor onderwijs, ondersteuning, behandeling, opvang, en ontspanning voor kinderen/jongeren met een beperking en hun opvoeders. Binnen het integraal kind/jeugdcentrum werkt iedereen samen vanuit één visie, één plan en zo mogelijk als één team.

Met de volgende scholen heeft de AMO op dit moment een actieve samenwerking
Hier vind u binnenkort de lijst van samenwerkende scholen

Samenwerkende zorginstellingen
In het kader van het concept van 1 cliënt, 1 plan werken wij samen met diverse zorginstellingen en scholen in de regio.  Voor het optimaal behalen van de gestelde persoonlijke doelen/ resultaten, wordt de zorg onderverdeeld en vindt er periodiek overleg plaats tussen de betrokken zorgverleners.

Onze samenwerkingspartners zijn:

 • Amarant Groep
 • Amare zorgcoaching
 • ASVZ
 • Buro Atlantis Zorg (BAZ)
 • Buro Maks
 • Zorg-, speel- en logeerboerderij Buitengewoon
 • Kindertherapie Tilburg
 • Speltherapie en ouderbegeleiding Marina v.d. Pas
 • Pauwer
 • Junior Care